รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่
  • วันที่ปฏิบัติงาน:

นายสุภาพ ชมภูมิ่ง ผอ.ศสข.7 (ชม.) พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างและนักนักศึกษาฝึกงาน ร่วมแรงในกิจกรรม 5 ส. เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานเกิดบรรยากาศน่าทำงาน สำนักงานมีความสะอาดเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะตามนโยบาย