รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ :มหาวิทยาลัยพะเยา
  • วันที่ปฏิบัติงาน:16 กุมภาพันธ์ 2565

ศสข.7(เชียงใหม่) โดย นายพิภพ อินจันทร์ หน.ชุด นายนพดล มหาไม้ นายนิรันดร์ เปี้ยเกี๋ยง ได้รับมอบหมายนำรถสื่อสารดาวเทียม SKY-07 ออกปฏิบัติภาระกิจสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร กองอำนวยการร่วมถวายการรักษาความปลอดภัย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จแทนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อเวลา 09.30 -13.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และประสานการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบสื่อสารทุกระบบสามารถใช้งานได้ปกติ