รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ :มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  • วันที่ปฏิบัติงาน:16 – 17 กุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ นำระบบสื่อสาร 4G LTE ออกปฏิบัติภารกิจสนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายการรักษาความปลอดภัย แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 ณ อาคารศูนย์กีฬา เฉลิมพระเกรียรติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่