รายละเอียดการปฏิบัติงาน

  • สถานที่ : ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
  • วันที่ปฏิบัติงาน:พุทธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ นำรถสื่อสารดาวเทียม FLYAWAY07 ติดตั้งระบบสื่อสาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อปฏิบัติภารกิจ กอร.ถปภ. ด้านการสื่อสาร เมื่อวันพุทธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565