ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

ประวัติ

ในวันที่ 3 สิงหาคม 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดตั้ง สำนักงานโทรคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานพิเศษชั่วคราว มีหน้าที่อำนวยการ ควบคุมดูแล การดำเนินงานตามโครงการโทรคมนาคมของกระทรวงมหาดไทย โดยจัดบริการสื่อสารให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดอื่นตามที่ร้องขอ ครอบคลุมพื้นที่ 30 จังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคเหนือและภาคใต้ โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารออกเป็น 5 เขต (พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 1 ) ได้แก่ ศูนย์สื่อสารกลาง (กรุงเทพฯ) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี สระบุรี สมุทรปราการ ศูนย์สื่อสารสาขา 1 (ฉะเชิงเทรา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นครนายก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ศูนย์สื่อสารสาขา 2 (นครราชสีมา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ศูนย์สื่อสารสาขา 3 (ขอนแก่น) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม ศูนย์สื่อสารสาขา 4 (นครปฐม) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 207 ลงวันที่ 16 กันยายน 2515 ได้จัดให้มีการแบ่งส่วนราชการชองสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยยกเลิก สำนักงานโทรคมนาคม และได้กำหนดให้จัดตั้ง กองการสื่อสาร ขึ้นสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยรับโอนอำนาจหน้าที่ ทรัพย์สิน พนักงาน ฯลฯ จาก สำนักโทรคมนาคมเดิม และได้มีการขยายเครือข่ายสื่อสาร โดยแบ่งเขตควบคุมการสื่อสาร เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เขต เป็น 8 เขต ( พร้อมได้มีการติดตั้งเครื่องมือสื่อสารตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 2 ) เพิ่มเติม ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์สื่อสารสาขา 5 (พิษณุโลก) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด อุตรดิตถ์ สุโขทัย ตาก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ อุทัยธานี ศูนย์สื่อสารสาขา 6 (เชียงใหม่) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด แพร่ น่าน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ศูนย์สื่อสารสาขา 7 (นครศรีธรรมราช) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ศูนย์สื่อสารสาขา 8 (สงขลา) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด พัทลุง ตรัง สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

ระยะต่อมา( พ.ศ.2521 – 2523 ) ได้ขยายเครือข่ายสื่อสารให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงการโทรคมนาคมขั้นที่ 3 และจัดตั้งสถานีสื่อสารครบทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งศูนย์สื่อสารเขต

ในปีงบประมาณ 2535 มีการแบ่งเขตควบคุมการสื่อสารใหม่ออกเป็น ศูนย์สื่อสารเขต จำนวน 12 เขต และนำเทคโนโลยีสื่อสารระบบ DIGITAL มาใช้ทดแทนระบบ ANALOG รวมถึงมีการเพิ่มบริการสื่อสารโทรคมนาคมใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ได้แก่ บริการสื่อสารข้อมูล ( Online ) การให้บริการสื่อสาร ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัดดำเนินการโดยสถานีสื่อสารจังหวัด จำนวน 63 จังหวัด แต่ในจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของพื้นที่แต่ละภาค ให้บริการโดยศูนย์สื่อสารเขตทั้ง 12 จังหวัด ได้แก่ ศูนย์สื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ศูนย์สื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ศูนย์สื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ศูนย์สื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ศูนย์สื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ศูนย์สื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์สื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ศูนย์สื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ศูนย์สื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ศูนย์สื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์สื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ศูนย์สื่อสารเขต 12 (สงขลา) พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยรวมภารกิจระหว่าง กองการสื่อสาร และ ศูนย์สารสนเทศ จัดตั้งเป็น “ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ” สำหรับในส่วนภูมิภาค ได้มีการจัดตั้งสถานีสื่อสารขึ้นในทุกจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์สื่อสารเขต และ ทุกสถานีสื่อสารจังหวัดทั่วประเทศ ถูกจัดรวมภารกิจไว้อยู่ใน กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัด ศูนย์สื่อสารเขต ได้รับการเปลี่ยนชื่อเรียกใหม่เป็น ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต จนถึงปัจจุบัน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 2 (ชลบุรี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 3 (นครปฐม) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 5 (อุดรธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 6 (ขอนแก่น) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 8 (พิษณุโลก) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 9 (นครสวรรค์) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 10 (สุราษฎร์ธานี) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 11 (นครศรีธรรมราช) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 12 (สงขลา)

ย้อนขึ้น

อัตรากำลัง

อัตรากำลังของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายประสิทธิ์ ชัยบุญเลิศ

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)นายพิภพ อินจันทร์

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายเอนก ใจหาญ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายสิน ใจนวล

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายธานัส เอี่ยมสะอาด

เจ้าหน้าที่ธุระการชำนาญงาน

เจ้าหน้าที่ธุระการชำนาญงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายนพดล มหาไม้

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายจุมพล นักลำทอง

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายรันรักษ์ ขัติกุล

พนักงานช่างไฟฟ้า

พนักงานช่างไฟฟ้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายเอกชัย ชัยวงศ์ษา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นายนิรันดร์ เปี้ยเกี๋ยง

พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

นางสาวแสงทอง จงศรี

แม่บ้าน

แม่บ้านศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)