ยินดีต้อนรับ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
ประกอบด้วย 3 ฝ่าย 1.ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร 2.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

  • 01ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร นายพิภพ อินจันทร์ หน.ฝ่ายเทคโนโลยีการสื่อสาร

    จัดเครือข่ายถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ จัดเครือข่ายสื่อสารในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สนับสนุนเครือข่ายสื่อสารในภารกิจการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กระทรวง ทบวง กรม อื่นๆ ที่ร้องขอ งานจัดทำโครงการ แผนปฏิบัติการ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร งานเชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจสอบ ดูแลการเชื่อมโยงใช้งานวงจรสื่อสัญญาณ (วงจรเช่า, คู่สายเช่า) งานควบคุมการเชื่อมโยงระบบวีดิทัศน์ทางไกล งานติดตั้ง ตรวจซ่อม ตรวจสอบ ดูแล ควบคุม และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย การสื่อสารทุกระบบ การบริหารจัดการระบบสื่อสารดาวเทียมและระบบวิทยุสื่อสาร งานระบบเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า ไฟฟ้าสำรอง และเครื่องปรับอากาศ งานควบคุม ดูแล รายงานผลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารตามสัญญาจ้าง งานติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมระบบบริหารจัดการเครือข่าย ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร แก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและ จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ จัดทำข้อมูลระบบโทรคมนาคมและอุปกรณ์สื่อสาร การรายงานผลรายเดือน งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  • จัดเจ้าหน้าที่ร่วมถวายความปลอดภัยด้านการสื่อสารแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ งานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการรักษาความปลอดภัยระบบ สารสนเทศ การบริหารจัดการ การประชุมระบบวีดิทัศน์ทางไกลและการควบคุมอุปกรณ์ MCU ดูแล งานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดในข่ายรับผิดชอบ ตรวจสอบ ดูแลควบคุม ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ภายในสำนักงาน (Back Office) เช่น e-mail, e-saraban งานกำกับ ดูแล และรายงานผลการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามสัญญาจ้าง งานให้บริการ การรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อสารทุกระบบ งานปรับปรุงเว็บไซต์ของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๗ (เชียงใหม่) และตรวจสอบเว็บไซต์จังหวัดในข่าย รับผิดชอบ งานสนับสนุนให้บริการด้านสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับส่วนราชการต่างๆ ในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานที่ขอรับบริการและ จังหวัดในข่ายรับผิดชอบ งานโสตทัศนูปกรณ์และงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามที่ร้องขอ การรายงานผลรายไตรมาส งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  • งานบริการทั่วไป, งานบริหารบุคคล งานธุรการ สารบรรณทั่วไป และระบบสารบรรอิเล็กทรอนิกส์ประจำวัน งานรวบรวมสถิติ งานงบประมาณ ประสานและนำเสนอคำขอตั้งงบประมาณ และประมาณการ จัดทำทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดทำเอกสาร/หลักฐาน ประสานจังหวัดในการเบิกจ่ายงบประมาณ รวบรวมระเบียบหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จัดทำทะเบียนคุมพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ จำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ ตรวจสอบบัญชีการเบิกจ่าย รายงานการใช้วัสดุสิ้นเปลือง

 

รูปภาพปฎิบัติงาน

รูปภาพการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 7 เชียงใหม่

  • ทั้งหมด
  • SKY-07 & Fly away 07
  • กิจกรรม 5 ส

ภาพปฏิบัติงานที่ 1

นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม FLYAWAY07 ติดตั้งระบบสื่อสาร ณ ศูนย์การเรียน ตชด.อินทรีอาสา บ้านห้วยน้ำกืน ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ภาพปฏิบัติงานที่ 2

นำรถสื่อสารดาวเทียม FLYAWAY07 ติดตั้งระบบสื่อสาร ณ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านฟ้าไทยงาม ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

ภาพปฏิบัติงานที่ 3

ระบบสื่อสาร 4G LTE ออกปฏิบัติภารกิจสนับสนุน กองอำนวยการร่วมถวายการรักษาความปลอดภัย

ภาพปฏิบัติงานที่ 4

นำรถสื่อสาร กองอำนวยการร่วมถวายการรักษาความปลอดภัย พระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ภาพปฏิบัติงานที่ 5

นำรถสื่อสารดาวเทียม SKY-07 ออกปฏิบัติภาระกิจสนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร กองอำนวยการร่วมถวายการรักษาความปลอดภัย แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพปฏิบัติงานที่ 6

ศสข.7 ชม.ได้มอบหมายให้นำรถยนต์สื่อสารผ่านดาวเทียม Flyaway 07 ติดตั้งระบบสื่อสาร ณ รร.ตชดเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์4

ภาพปฏิบัติงานที่ 9

ศสข.7 เชียงใหม่ ย้ายระบบสื่อสาร จากศาลากลางจังหวัดลำพูน(หลังเก่า) ไปยัง ศาลากลางจังหวัดลำพูน (หลังใหม่) เพื่อเตรียมระบบสื่อสาร ให้พร้อมสำหรับหน่วยราชการต่างๆในการปฏิบัติงาน

กิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day)

ร่วมแรงในกิจกรรม 5 ส.เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ภาพปฏิบัติงานที่ 8

ศสข.7เชียงใหม่ ร่วมกับ ศสส.สป. สนับสนุนระบบสื่อสาร ในการถ่ายทอด กวดวิชา

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)

สถานที่ตั้ง:

ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

โทรศัพท์ :

053-112378